„Yunnan, China (Michele Falzone)“

Description:

Black Dragon Pool Park and Yulong Xueshan Mountain, Unesco town of Lijiang, Yunnan Province, China

Picture ID: d62e31b